Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: JIAM | ISSN (Online): 2757-7589 | DOI: 10.29329/jiam

Cilt 2 Sayı 1 (Haziran 2021)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 2 (1)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/jiam.2021.362

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 2 (1)
Ön Kol ve Elin Antropometrik Parametrelerinin El Kavrama Kuvvetine Etkisi

Eda Duygu İpek & Nazlı Gülriz Çeri

ss. 1 - 12   |  DOI: 10.29329/jiam.2021.362.1

Özet

El kavrama kuvvetinin değerlendirilmesi sportif ve sanatsal yeteneklerin belirlenmesinde, nöromuskuler hastalıkların takibinde, el cerrahisi sonrası gelişebilecek olası komplikasyonların değerlendirilmesinde ve tedavi stratejilerinin planlanmasında önem arz etmektedir. Çalışmamızın amacı önkol ve elin antropometrik parametrelerinin el kavrama kuvveti ile olan ilişkisini, kadın ve erkek cinsiyetleri arasındaki farkı tespit etmektir. Çalışmamızda 18-25 yaş aralığında 104 kişinin (53 erkek, 51 kadın) el ayası, el sırtı ve elin radiyal taraf yan yüzünden çekilmiş fotoğraflarında el uzunluğu, el genişliği, maksimum el genişliği, el ayası uzunluğu, el kalınlığı, maksimum el kalınlığı, el açıklığı parametreleri Imagej 1.45 görüntü analiz programı ile, önkol çevresi, bilek ve el çevresi mezura ile, el kavrama kuvveti dinamometre ile ölçüldü. Verilerin istatiksel analizi SPSS Version 22.0 programı ile gerçekleştirildi, p<0.05 anlamlı kabul edildi. El ve önkola ait ölçülen tüm antropometrik parametrelerde kadın ve erkek cinsiyetleri arasında anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). El kavrama kuvveti kadınlarda 38.62±6.62, erkeklerde 55.87±11.85 olarak bulundu. El kavrama kuvveti ile en yüksek korelasyon gösteren ölçümler sırasıyla bilek çevresi (r=0.676), el açıklığı (r=0.646), maksimum el genişliği (r=0.623) ve ön kol çevresi (r=0.623) olarak bulundu. Çalışmamızın sonuçları el kavrama kuvvetinin yaşa ve cinsiyete özgü normal değerlerini belirtmenin yanı sıra el kavrama kuvvetini etkileyen patolojilerin müdahale sonuçlarının değerlendirilmesinde önkol ve el antropometrik parametrelerinin dikkate alınması gerekliliğini bildirmektedir.

Anahtar Kelimeler: El, Ön Kol, El Kavrama Kuvveti, Antropometri

Orjinal Araştırma Makalesi | Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 2 (1)
Sağlıklı Çocuklarda Böbrek Morfolojisinin Değerlendirilmesi

Aygül Yıldız Cura, Nazli Gulriz Ceri, Ersen Ertekin & Gizem Sakallı

ss. 13 - 28   |  DOI: 10.29329/jiam.2021.362.2

Özet

Çocuklarda böbrek boyutlarının ultrasonografi (USG) ile değerlendirilmesi böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi açısından önemlidir. Bu nedenle sağlıklı çocuklarda böbrek morfolojisi ve morfometrisinin demografik verilerle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Çalışmamızda renal USG tetkiki gerçekleştirilen 3-11 yaş arası 394’ü kız 334’ü erkek toplam 728 çocuk retrospektif olarak incelendi. Çocukların demografik bilgileri ve böbreğe ilişkin veriler (böbrek boyutları, konturu, parankim kalınlığı ve ekosu) kayıt edilerek değerlendirildi.

Çalışmada böbrek boyutları ile yaş, kilo ve boy arasında pozitif yönde anlamlı korelasyonlar saptandı ve en güçlü korelasyon yaş da bulundu. Yaş, kilo ve boy arttıkça böbrek boyutlarında ve parankim kalınlığında artış olduğu gözlendi. Cinsiyetin böbrek boyutları ve parankim kalınlığı üzerinde ayırıcı bir etkisinin olmadığı görüldü. Böbrek uzunluğundaki en hızlı artış sağ böbrekte 5 yaşta görülürken, sol böbrekte 4 yaşındayken görülmektedir. 5 yaşındaki çocuklarda sağ ve sol böbrek uzunlukları birbirine yakındı. Parankim kalınlığındaki en hızlı artış sağ böbrekte 10 yaş grubunda, sol böbrekte 4 yaş grubunda görüldü. 5 yaşta sağ ve sol parankim kalınlığının birbirine en yakın değerlerde olduğu gözlendi.

Çalışmamızın sağlıklı katılımcılardan yola çıkarak özellikle bu coğrafyada bulunan çocukların böbrek hastalıklarının değerlendirilmesinde veri oluşturabileceğini ve Türk populasyonuna ait böbrek nomogramlarının oluşturulması açısından ön araştırma niteliğinde olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, ultrasonografi, parankim kalınlık, morfometrik ölçüm, VKİ